Aanvraag omgevingsvergunning


Aanvraag omgevingsvergunning

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen (Wabo) in werking getreden. Met deze Wabo worden ruim 25 verschillende vergunningen (zoals b.v. bouwen, kappen en slopen) vervangen door 1 omgevingsvergunning.

Hieronder worden onze werkzaamheden voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’ nader uitgelegd.

Ontwerptekening

Als u voor het bouwen van uw nieuwe woning, loods, aanbouw o.i.d. een vergunning moet aanvragen, kunt u het beste met ons contact opnemen. Na een vrijblijvend gesprek, waarin de architect met u overlegt wat uw wensen zijn, kunnen wij beginnen met een ontwerptekening. Een ontwerptekening is een eerste schets waarop de gevels, plattegronden en een doorsnede worden getekend. Deze tekening wordt ter controle aan u voorgelegd. Als beide partijen tevreden zijn met het ontwerp, kan het ontwerp worden ingediend bij de gemeente voor een vooroverleg. Hiermee wordt inzicht verkregen in de haalbaarheid van het plan en er wordt gekeken welke voorwaarden en eisen er gelden, bijvoorbeeld vanwege welstandseisen of het bestemmingsplan. 

Welstand

Welstand is een commissie (welstandscommissie), bestaande uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De welstandscommissie kijkt bij de beoordeling van ingediende bouwplannen naar de kwaliteit van het bouwwerk zelf en de inpassing in zijn omgeving.

Bestemmingsplan

zie bestemmingsplannen

Constructie

zie constructie

Bestektekeningen

Zodra de berekeningen zijn gemaakt, worden deze verwerkt in een tekening. Deze tekeningen noemen we bestektekeningen, oftewel constructietekeningen. Meestal maken we een tekening met de constructies . Hierop staan dan de fundering, stalen balken, balklagen, betonvloeren, dakconstructies e.d. Ook wordt de riolering erop vermeld. Daarnaast hebben we ook nog een detailtekening. Dit is een tekening waarin alle moeilijke bouwkundige 'knopen' in een gebouw gedetailleerd worden uitgewerkt meestal verwerken wij dit in een grote doorsnede. Als deze tekeningen zijn afgerond, kan de definitieve bouwaanvraag worden ingediend.


Definitieve aanvraag

De definitieve aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘bouwen’ bestaat uit; ontwerptekening / constructie berekeningen / bestektekeningen / aanvraagformulier / sonderingen / bouwbesluit berekeningen en eventuele bijbehorende rapporten. Deze worden digitaal naar de gemeente verstuurd.
Voor eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen kan een reguliere procedure worden doorlopen. De beslistermijn voor de gemeente is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
Voor meer complexe aanvragen wordt een uitgebreidere procedure gevolgd. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.